Month: November 2022

ธปท.ย้ำดำเนินนโยบายยืดหยุ่น เฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่พบสัญญาณเงินทุนผิดปกติ

ธปท.ย้ำดำเนินนโยบายเหมาะสมตามบริบทของไทยและมีความยืดหยุ่น หลังเฟดปรับดอกเบี้ย 0.75 % ส่งผลค่าบาทอ่อน 0.8% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และอ่อนค่า 0.34% เทียบสกุลเงินภูมิภาค ยังไม่พบสัญญาณผิดปกติของเงินทุนเคลื่อนย้าย เผยนักลงทุนต่างชาติยังมีฐานะเป็นซื้อสุทธิในสินทรัพย์ไทยประมาณ 1.1 แสนล้านบาท ซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์กว่า 1.6 แสนล้านบาท และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรที่ 0.5 แสนล้านบาท น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การตัดสินนโยบายล่าสุดของเฟด และการสื่อสารเกี่ยวกับแนวนโยบายในอนาคตเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดไว้ โดยขณะนี้เฟดมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินเฟ้ออย่างเต็มที่ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เองในระยะยาว ทั้งนี้ หลังการประชุมอาจเห็นความผันผวนระยะสั้นในตลาดการเงินโลกและไทยบ้าง ซึ่ง ธปท. ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ในส่วนของการดำเนินนโยบายของไทยในระยะต่อไปต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของไทยเช่นกัน ทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน โดยการดำเนินนโยบายเว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้จะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้ทันการณ์ตามที่ กนง. ได้สื่อสารมาต่อเนื่อง สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท การตัดสินนโยบายของเฟดส่งผลให้เงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเทียบกับทุกสกุล โดยในช่วงเช้า ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลง 0.8% และดัชนีค่าเงินบาท (เทียบสกุลภูมิภาค) ปรับอ่อนลง

ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 ปี กว่า 184 โครงการ มูลค่า 2.9 ล้านล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) โดยร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทั้ง 13 หมุดหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “ยกระดับขีดความสามารถรัฐวิสาหกิจไทย มุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยได้มีการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการตามหมุดหมายหลัก หรือหมุดหมายสนับสนุนตามบทบาทและภารกิจขององค์กร รวมถึงให้มีการจัดทำแผนบูรณาการในด้านต่างๆ การนำโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมายที่ยั่งยืน (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) และแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG) มาใช้ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินการของกระทรวงเจ้าสังกัดในการกำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลไกการดำเนินงานในการขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และการขับเคลื่อนผ่านแผนงาน/โครงการต่างๆ